Bulletin 020 uit januari 1977: Terugblik naar de Landelijke Bijeenkomst van zaterdag 18 december 1976 te Leiden

Op vrijdag 17 december ging Nederland gebukt onder sneeuwval, gladde wegen. Er heerste enorme verkeerschaos op de wegen, er vielen doden. Dit slechte weer heeft duidelijk een stempel gelegd op de bijeenkomst van zaterdag daaropvolgend. Ook toen waren bepaalde delen van ons land “bedacht” met een bijzonder slecht weerbericht. Dat heeft zijn terugslag gehad op het aantal bezoekers aan de bijeenkomst. Totaal waren 42 mensen aanwezig. We kunnen ons levendig voorstellen dat een aantal Bulletin-vrienden thuis is gebleven…

De agenda
Het is ondoenlijk een volledig verslag van de gehele bijeenkomst te geven, maar de belangrijkste zaken vindt u hier wel terug; dan bent u weer helemaal “bij”. Om te beginnen is de vergadering akkoord gegaan met het “driemanschap”, m.a.w. zonder tegenstem werden de heren J.H. Berlemon, A.P. de Jong en H.C. Kwik gemachtigd voortaan in en buiten de vereniging op te treden als Bestuurscommissie. Dat woord behoeft enige uitleg. De “drie” hadden te kennen gegeven geen behoefte te hebben aan een zwaarwichtig bestuursorgaan. De vergadering kon daarmee akkoord gaan. Wel zal – als de groep in ledental bijzonder uit zal gaan groeien – de situatie opnieuw worden bekeken. Voorshands zullen de heren Berlemon, de Jong en Kwik de taken onderling verdelen.

Landelijke bijeenkomsten
De bestuurscommissie zal er naar streven om in de komende tijd de landelijke bijeenkomsten – zo mogelijk 3 per jaar – qua inhoud rijk gevarieerd te doen zijn en vooral ook het “vergadergedeelte” te beperken. Daarbij zal rekening gehouden worden met wensen van de leden.

Kosten/Lidmaatschap
Ingaande 1 januari 1977 zullen we de Bulletin-lezers beschouwen als leden, tegen de volgende “voorwaarde”: per jaar dient een bedrag van F.25,– te worden overgemaakt op het alom bekende postrekeningnummer. De onverdeling is als volgt: F.18,– voor Bulletin en F.7,– t.b.v. het administratieve apparaat van de bestuurscommissie (briefpapier, porto, representatie e.d.). Per jaar kunnen deze bedragen gewijzigd worden als de situatie dit vereist.

Toelichting Kosten/Lidmaatschap
Tot op heden hadden de Bulletin-lezers de vrijheid om per nummer ( of meerdere ) te betalen middels overschrijving per giro. Het betekent op het moment dat vele Bulletin-leden al vooruitbetaald hebben bv. t/m nummer 27 van ons blad. Om het administratieve beeld niet te verstoren adviseer ik u deze vorm te handhaven. WEL is het aantebevelen dan apart het bedrag van F. 7.– t.b.v. de bestuurscommissie over te maken. Het spreekt vanzelf dat nieuwe leden, die vanaf 1 januari 1977 lid zijn geworden een totaalbedrag van F. 25.–kunnen overmaken. Overigens zijn er leden die wel eens de vraag stellen “ben ik achter met betalen” … nou, dat valt altijd bijzonder mee. Wat dat betreft zijn we een gezonde vereniging! Nog graag deze aanbeveling: Het administratiesysteem is opgebouwd op basis van giro-betalingen. Dit werkt effectief, met de giro kaarten visueel goed controleerbaar: GRAAG UW MEDEWERKING OM UITSLUITEND DEZE VORM VAN BETALEN TE HANTEREN en bv. geen giro betaalkaarten op te sturen!

Lidmaatschapskaart
Al in Eindhoven was de wens naar voren gekomen om bij structuurwij ziging van Bulletin ook de vorm van een lidmaatschapskaart te overwegen. Besloten is om aan deze wens tegemoet te komen. De bestuurscommissie zal zich op een verantwoorde tekst werpen, daarbij de aantekening dat een dergelijk document niet onbeperkt recht zal geven tot ingang naar Archief zus-of-zo. Overigens zal een dergelijk document slechts een jaar geldig zijn. Deze beperking (van jaar tot jaar ) geeft een stuk zekerheid in handen van de Bestuurscommissie, dat een dergelijk document jaren dienst kan doen!

Karakter van de groep
De Bulletin-groep heeft geen behoefte uit te groeien tot een vereniging van omvang waar dan uitsluitend “eendagsvliegen” huizen. Er ligt een duidelijke wens tot handhaven van de specialistische groep zoals nu met aantekening dat de leden als zodanig dienen te begrijpen dat samenwerking onderling de basis is om daadwerkelijk historisch bezig te zijn op bepaalde deelgebieden. ( Al meerdere keren is aan de orde geweest dat bv. een buitenstaander “opweg” zou kunnen gaan met moeizaam verworven gegevens en/of documentatie ) . De Bulletin-groep zal naar vormen zoeken om met de schat aan gegevens toch iets bijzonders te doen t.b.v. instanties of weg naar boekvorm.

En toen het onderwerp crashes
Hoewel de bestuurscommissie vooraf had gedacht dat dit toch wel een “zwaar” onderwerp zou worden, viel het uiteindleijk mee. Met de voorstellen van de “drie” kon iedereen – na hier en daar een enkele aantekening of aangepaste suggestie – uiteindelijk meegaan. Het komt op het volgende neer:

-Er komen werkgroepen, waarbij elke groep zijn eigen voorzitter of secretaris benoemt; de groep kan zich laten bijstaan door losse medewerkers.
-Er zal gewerkt worden met standaardformulieren. Het concept daarvan is ter vergadering met iedereen doorgenomen. (de betreffende formulieren zullen door de bestuurscommissie worden aangemaakt en ter beschikking van de groepen worden gesteld.)
-De voorzitter van de werkgroep (of de groep zelf) kan eventueel altijd Bulletin gebruiken als communicatiemiddel, bv. Voor een bepaalde oproep, opsommen van stand van zaken e.d. Maar de bijeengebrachte documentatie per crash wordt niet in Bulletin gepubliceerd. De wordt bijeengehouden, totdat de betreffende werkgroep meent haar eindrapport voor de betreffende regio klaar te hebben.
-De eventuele publicatie en de wijze waarop is een samenspel tussen de werkgroepen en de bestuurscommissie. Dit zal nader worden besproken.
-De bestuurscommissie zal zo spoedig mogelijk aanvangen met het verspreiden van de standaardformulieren, het indelen van de regio en e.e.a. in samenspel met de nog aan te wijzen voorzitters van de groepen.
-Het ligt in het voornemen zo spoedig al één werkgroep officieel aan het werk te zetten.

Voortreffelijk
We hebben tijdens deze bijeenkomst ook de premiere mogen beleven van een stuk luchtoorlog-reconstructie m.b.t. de film “A Bridge too Far”. De voorzitter van de Stichting Vliegsport Gilze-Rijen, de heer J. Thuring, was daartoe met drie collega’s naar Leiden gekomen om na een bijzonder goed gebrachte inleiding ( “van de bekende brandblusapparaten maakten we bommen” ) de kleurenfilm aan onze leden te vertonen. We raakten onder de indruk van de prachtige opnamen, die we te zien kregen. De namaak-Thunderbolts leken meer echt! We konden de aanvallen zien, we zagen weer de “good-old” Dakota’s, kortom werkelijk de moeite waard. Aansluitend kregen we ook nog een film te zien m.b.t. de film “Soldaat van Oranje”, waar andermaal de zelfde “Thunderbolts” (Harvards) in Me-gedaante of als kloeke Nederlandse luchtraider in de dagen van mei ‘40 allerlei capriolen uithaalden. Een warm applaus viel de drie Gilze-Rijen mannen ten doel en onzerzijds konden ze nog een “aardigheidje” voor thuis meenemen. Wij hopen dat de contacten met deze heren niet verloren zullen gaan voor onze Bulletin-groep, want als we zeggen “ze horen er bij” dan slaan we misschien de plank niet ver mis.

Algemeen
Nog wat zaken uit de vergadering. De vergadering is er vóór om eventueel te komen tot goede filmprogramma’s tijdens bijeenkomsten. De heer Melk (Zaandam) heeft zich bereid verklaard om eventueel foto’s te reproduceren t.b.v. de groep, de heer Zwaaf zou graag een actie willen om in de groep te kunnen beschikken over een eigen repro-machine, terwijl uiteraard de zorgen werden uitgesproken over een luchtvaart-museum en materiaal dat verloren dreigt te gaan.

Een pluim
De dames de Jong, Berlemon en Kwik hebben zeker een pluim verdiend voor de wijze waarop zij de hele dag de “fourage” hebben verzorgd. “Inkoper” Koos Berlemon had er voor gezorgd dat een groot assortiment van broodjes, soep, drankjes e.d. een weg kon vinden naar vele hongerige magen en dorstige kelen. Omdat we op meer mensen hadden gerekend zijn we er financieel wat ‘benauwd’ uitgekomen, maar al met al kunnen we terugzien op een bijzonder geslaagde dag van niveau!


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.