Voorkeur voor te behandelen onderwerpen, de enquête tijdens de vergadering in Eindhoven
een bijdrage van A.P. de Jong

Om eens te polsen op welk terrein nu de diverse punten van belangstelling lagen, is tijdens de bijeenkomst op de vliegbasis van enkele maanden geleden, een soort opinie-onderzoekje gehouden onder de aldaar aanwezigen. Als we daarbij bedenken, dat ongeveer de helft van de lezers van ‘luchtoorlog-bulletin’ aanwezig waren, mag in vergelijking met andere steekproeven wel gesproken worden van een verhoudingsgewijs zeer hoog percentage ondervraagden; dit zou op haar beurt — volgens enquête deskundigen althans moeten garanderen, dat de uitslag als zeer representatief voor het gehele (lezers)bestand kan worden beschouwd.

Nog even ter verduidelijking voor die lezers, die niet op de vergadering aanwezig waren, enkele gegevens over deze enquete. De aanwezigen kregen een formulier voorgelegd, waarop een 16-tal vragen ( deel-onderwerpen ) van de luchtoorlogstudie waren vermeld. Gevraagd werd om in een volgorde van 1 t/m 5 aan te geven, voor welke van die 16 onderwerpen men het meeste interesse had. Ieder werd verzocht, dat onderwerp waarnaar zijn grootste belangstelling ging, te voorzien van 5 kruisjes, het een na interessantste met 4 kruisjes enz. zodat een volgorde werd verkregen op elk formulier van de 5 onderwerpen in rangorde van prioriteit. Na afloop van deze steekproef werd door ons alvast een vluchtig overzicht gegeven van enkele resultaten van de enquete. Het was echter duidelijk, dat een beter doortimmerd beeld van het totaalresultaat meer studie en berekening zou vergen. Dat hebben we nu dan ook geprobeerd, zonder ons daarbij als ervaren opinie-onderzoekexperts te willen beschouwen. We willen u daarom graag ons uiteindelijke beeld van het onderzoek in deze bijdrage geven. Daarbij dient dan nog vermeld te worden, dat het hierna te vermelden resultaat van de steekproef berust op een telling, waarbij van alle ingevulde formulieren de zgn. ‘eerste keuzen’ ( d.w.z. de onderwerpen, die 5 kruisjes kregen ) met een vermenigvuldigheidsfactor 5 zijn berekend, de 4 kruisjes-onderwerpen met 4, enz. enz. We geven graag toe, dat er nog wel andere berekeningsmethoden mogelijk zijn, maar wij hebben gemeend, dat het toekennen van de vermenigvuldigingsfactoren een van de meer eerlijke benaderingen is om een representatief beeld te verkrijgen, wat nu de gemiddelde wensen en voorkeuren van de lezers zijn.We zijn dan tot de volgende ‘eindrangschikking’ van onderwerpen gekomen:

Dan zij nog vermeld, dat een der aanwezigen zelf een 17e onderwerp opgaf, n.l. ‘ontwikkeling vlieguitrusting en ontsnappingssystemen’. Dat dit onderwerp slechts 5 punten kon krijgen, was uiteraard het gevolg, dat de andere deelnemers dit onderwerp niet op hun formulier hadden. Het kan derhalve nauwelijks als representatief worden beschouwd, als we dit punt op grond van de enige 5 punten als 17e in de ‘ranglijst’ beschouwen. Dan nog een enkele slotopmerking. Het zal duidelijk zijn, dat deze steekproef niets meer of minder was dan slechts een ‘poging tot’. Het was bepaald geen tot in de puntjes doorwrochte en evenwichtige enquete, maar diende slechts een ruw beeld ( en algemeen ) van de interesses te verkrijgen.

Bovendien zal opvallen, dat er ook een zekere ongelijkwaardigheid in de onderwerpen onderling zit. Zo is het meest gekozen onderwerp wel een zeer uitgebreid geheel, terwijl andere onderwerpen soms veel meer gelimiteerd of begrensd zijn. Ook is er verwantschap tussen sommige der genoemde onderworpen. Dat geldt n.l. met name voor alles wat met crash-research te maken heeft; enerzijds treft men er n.l. iets van aan in het onderwerp dat 3e werd, maar crash-studie komt ook weer ( geheel of als deelonderwerp ) terug in de onderwerpen die 6e, 8e, 14/15e en 16e werden. Dit vormt wellicht deels een verklaring voot het feit, dat voor sommigen misschien tegen de verwachting in het onderwerp ‘crashresearch Nederland’ bij de uitverkiezing pas op de 6e plaats eindigde.

Overigens menen we toch ook uit deze uitslag de voorzichtige conclusie te mogen trekken, dat er een duidelijke voorkeur bestaat voor algemene achtergrond-informatie op het terrein van de luchtoorlog 1939-1945. Dat zou toch mogen worden afgeleid uit de onderwerpen, die op de eerste en tweede plaats eindigden. Samenvattend zouden we tenslotte het volgende willen opmerken: met al zijn beperkingen en zwakheden ( er bestaan kleine leugens,grote leugens en statistieken…) geeft de uitslag van het onderzoek in elk geval een aanwijzing voor de redactie van Bulletin, wat naar verwachting voor de gemiddelde lezer de beste onderwerpen-verdeling zou zijn bij het bepalen van de vulling van Bulletin 1939-1945.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.