Bijeenkomst Luchtoorlogdocumentalisten te houden op 13 maart 1976 op de Vliegbasis Eindhoven

Agenda:

1: Welkomstwoord

2: Huishoudelijke mededelingen
-Check presentielijst (appèl)
-Check afrekening
-evt. andere practische wenken inzake de vergadering.

3: Bespreking structuur.
Mogelijke opties zijn:
A: Voortgang situatie (leden/abonnee’s Bulletin)
B: Omvorming tot een verenigingsverband b.v. als Studie Vereniging Luchtoorlog 1939-1945 of werkgroep luchtoorlog 1939-1945.

Samenstelling c.q. verkiezing bestuur.

Opmerking: wat betreft a zal er een korte inleiding zijn zal een voorstel ter tafel worden gebracht. Wat betreft b zal er discussie aan verbonden worden.

4: Crashresearch.
Voorstellen:
A: Systeem van Alphen (Bulletin)
B: Werken met regio-werkgroepen (b.v. Veluwe, Overijssel, Zeeland, West Noord-Brabant e.d.).
C: Documentatie-teams c.q. onderzoekgroepen naar speciale operaties als:
-Meidagen 1940
-Raids Philips Eindhoven (bv 6 december 1942)
-Market Garden
-Bodenplatte etc.etc

5: Algemene documentatie luchtoorlog
Bepaalde Bomb Groups, Squadrons, Geschwader en Staffeln e.d.

6: Bespreking speciaal onderwerp luchtoorlog
Facultatief

7: Voorstel volgende bijeenkomst
-Datum
-Plaats
-Agenda

8: Rondvraag

9: Sluiting

Tijden:
Het ligt in de bedoeling de bijeenkomst te laten eindigen om 16.30 uur. Tussen 10.00 en 10.30 uur is het kennismaken en koffiedrinken. In het totaal-dagprogramma zit uiteraard, zoals reeds werd aangekondigd, de warme maaltijd, koffie- en theestops en het nuttigen van een drankje.

Agenda:
Het zal u duidelijk zijn dat inhoudelijk deze Agenda heel belangrijk is voor de verdere ontwikkeling van onze groep. Daarom is er in deze (eerste) bijeenkomst vanzelfsprekend weinig ruimte voor bv.films. Punt 7 van de agenda zal dan ook evenzeer belangrijk zijn i.v.m. wensen voor de volgende bijeenkomst. In verband met het voorgaande is uw aanwezigheid belangrijk. Graag tot ziens op 13 maart a.s. in Eindhoven.

Locatie:
Voor de goede orde nog even dit: de vliegbasis Eindhoven ligt aan de Sliffertstraat 25, Eindhoven.

 

In Bulletin 014 van maart 1976 stonden de volgende besluiten als gevolg van bovenstaande agenda:

Punt 3 betreffende a:
Duidelijk is geworden dat met het uitbreiden van het aantal abonnees en bv. voortgang van bijeenkomsten in de toekomst, behoefte is aan een bepaalde structuur (presentatie, contacten naar buiten, instellingen e.d.). Bulletin/Kwik nl. is nu vrijblijvend.

Punt 3 betreffende b:
Voortbordurende op a ging de vergadering akkoord met een voorstel in elk geval naar een soort verenigingsverband te zoeken. Niet met een “zwaar” bestuur e.d. Vergadering ging akkoord dat het “driemanschap” J,H.M. Berlemon, A.P. de Jong en 5.0. Kwik een half jaar gelegenheid krijgen met voorstellen te komen. I.v.m. de communicatie zijn bewust ( op voorstel Kwik ) deze namen genoemd, zij wonen in Leiden en Leiderdorp.

punt 4 betreffende a:
Iedereen ( na discussie ) er over eens dat dit systeem niet langer gehandhaafd kan blijven; sneeuwbal-effect. Op zich fijn ( velen reageren ) maar het te hanteren model voldoet niet.

Punt 4 betreffende b:
Ook hier voortbordurende op a werd het voorstel van A.P. de Jong aanvaard om te streven naar regio-werkgroepen. Dan kan bv. tot een afgerond geheel worden gekomen als het zou gaan om “Crashes Zee
land” e.d. In de vergadering hebben zich m.b.t. deze zaak al 15 mensen opgegeven voor medewerking.
Ook hier zal het “driemanschap” de zaak verder uitwerken en coordineren. Besloten is wel dat redacteur Kwik de nu nog in zijn bezit zijnde aanvullingen en wijzigingen m.b.t. Crashes/van Alphen in het Bulletin zal verwerken.
Nieuwe aanvullingen e.d. zullen voorlopig worden “aangehouden” door de mensen van de groep zelf, dit i.v.m. werkwijze van de op te richten werkgroepen.

Punt 4 betreffende c:
Ook hier zal het “driemanschap” een stuk voorbereiding maken c.q. binnen een half jaar rapporteren.

Punt 5:
Als zodanig niet aan de orde geweest, mede i.v.m. een gehouden enquette, waaruit duidelijk bleek dat een groot aantal onderwerpen voorliefde heeft bij de lezers van Bulletin o.a. boeken- en tijdschriftennieuws. ( Enquette-uitslagen volgen in het volgende nummer van Bulletin.

Punt 6:
Gestreefd zal worden naar bijeenkomsten 2 maal per jaar, met een diversiteit van onderwerpen. In principe is de volgende bijeenkomst vastgesteld op zaterdag 11 of 18 september 1976. Ook dit zal worden voorbereid door de heren Berlemon, de Jong en Kwik.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.