uit Bulletin 027 uit oktober 1977

Waar wij te gast waren bij 32 TFS USAFE te Camp New Amsterdam. Onze redactie ontving nadien wat telefoontjes en brieven van een aantal leden die Soesterberg meegemaakt hadden. Samengevat kan de bestuurscommissie blij zijn met deze reactie: “Grandioze dag, graag voor herhaling vatbaar”.

Wat zou vriend Zwaaf te vertellen hebben aan zijn tafelgenoten? (SGLO – Archive)

Wat zou vriend Zwaaf te vertellen hebben aan zijn tafelgenoten? (SGLO – Archive)

En inderdaad kunnen we spreken van een goed geslaagde dag met onze leden. Bijzonder leuk was ook te constateren dat een aantal leden vrouw en kinderen mee hadden gebracht. Het maakte het allemaal sfeervol en ongedwongen. Om een evaluatie van zo’n dag te maken is moeilijk. We kunnen moeilijk elk detail aansnijden, maar zeker om de leden die niet aanwezig waren – een plezier te doen – trachten we in dit verhaal een goed beeld te geven van dat “onvergetelijke dagje” Soesterberg bij onze Amerikaanse vrienden. De dag begon wat onoverzichtelijk. Onze lokatie (een recreatieverblijf van officieren) lag nogal verscholen op de ‘base’ en een aantal leden had in eerste instantie moeite de weg daarheen te vinden. Maar goed, in eerste instantie was dat nou niet zo heel belangrijk, want het officiële gedeelte kwam pas na “koffie-handjes-geven-hoe-gaat-het-enz.” en dat officiële gedeelte begon dan ook met openingswoord en bestuurlijke zaken. na een klein aantal huishoudelijke zaken, kwam een onderwerp aan de orde, waarvan de bestuurscommissie vooraf wist dat een aantal leden dit niet lekker zat, namelijk hoe ‘beschermen’ we onze gegevens, hoe zou een centraal archief functioneren, wie mag er over beschikken, enfin, een stukje ongerustheid. Bij monde van bestuurscommissie-lid A.P. de Jong kwam vanachter de bestuurstafel een motie naar voren, die – na een inleidend woord van de Jong – ter goedkeuring aan de leden werd voorgelegd. Op een enkel punt volgde er wat discussie, o.a. van jurist Bartels, maar tenslotte werd de motie met algemene stemmen aangenomen. Deze luidt:

Motie inzake de centrale registratie van luchtoorloggegevens,

Be Bestuurscommissie, kennis genomen hebbende van het feit, dat bij een aantal luchtoorlog-onderzoekers een ongerustheid bestaat, dat bepaalde, in een regio dan wel individueel verzamelde gegevens, indien eenmaal ter beschikking gesteld van centrale registratie daarvan, en daarmee voor een ieder opvraagbaar en beschikbaar zouden zijn. Dat daardoor ‘misbruik’ in de zin van openbare reproductie en/of publikatie met een commercieel oogmerk van genoemde gegevens door derden niet uitgesloten moet worden geacht,

stelt daarom voor dat;
-alle ter centrale registratie aangeboden luchtoorloggegevens dienen te worden beschouwd als eigendom van de luchtoorlog-Bulletin-groep waarvan de rechten toebehoren tot deze groep en haar leden.-dat daarom openbare reproduktie en/of publikatie zonder schriftelijke toestemming van het geldende bevoegd gezag van genoemde groep is verboden en dat
-daartoe alle formulieren die gebezigd worden voor centrale registratie, zullen worden voorzien van een aantekening, waarin bovengenoemde auteursrechten zijn vastgelegd.

Na deze bestuurlijke aangelegenheden stonden enkele “specials” op het programma o.a.
-de zaak van de gefusilleerde Geallieerde vlieger te Enschede op 21-11-1944
-het luchtgebeuren rond “Market Garden”

De zaak van de gefusilleerde Geallieerde vlieger (al eerder in Bulletin aan de orde geweest) was voor de heer v.d. Laan aanleiding geweest het nodige speurwerk te verrichten. Uitvoerig belichtte hij de details, waarbij geconstateerd werd dat deze vlieger vermoord is. Het is in dit stadium nog te vroeg uitvoerig op deze zaak in te gaan, maar t.z.t. zal de heer van der Laan op dit onderwerp terugkomen, omdat deze moord dan wellicht geassocieerd gaat worden met bepaalde namen. Vandaar alsnog wat terughoudendheid in deze zaak. (Zie ook Verliesregister T4709)

Vervolgens kwam het luchtgebeuren rond Market Garden aan de beurt. A.P. de Jong wees er op dat er tientallen boeken zijn verschenen over Arnhem, maar dat er feitelijk nooit en nergens uitvoerig is ingegaan op het luchtgebeuren. Er zitten nog tal van vraagtekens over dit aspect van Market Garden; de Jong vond dit in wezen niet zo verwonderlijk, want er bestond met name rond Market Garden veel “niemandsland”. Vandaar ook dat het de leden moet prikkelen óók dit deel van de luchtoorlog in hun research te betrekken. Tijdens zijn betoog reikte hij wat cijfermateriaal aan, daarbij tegelijkertijd opmerkend dat dit slechts een onvolledig geheel vormt. Het totaal-overzicht van verliezen zal een flinke studie vergen, dus alleszins de moeite waard er bv. een studiegroepje voor aan te wijzen om te “spitten”. Teneinde iedereen in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van deze voorlopige cijfers, publiceren we hier het door de Jong uitgereikte stencil met gegevens:

17-09-1944
De USAAF verloor 3 vier-motorige kisten, 16 jagers en 22 C-47 toestellen.De RAF verloor 35 bommenwerpers, 4 Mosquito’s en 4 jagers.
De Luftwaffe verloor 7 jagers.
In totaal gingen dus op 17 september 1944 91 vliegtuigen verloren.

Daarbij dient tevens opgemerkt te worden dat in de periode van 17/23-09-1944 totaal 1.529 Waco CG-4A verloren gingen en 1.000 Horsa/Hamilcar-gliders.

18-09-1944
De USAAF verloor 7 B-24 Liberators, 18 jagers en 20 C-47 kisten.
De RAF verloor 22 Stirlings e.d., 33 jagers en 18 C-47 toestellen.
De Luftwaffe verloor 35 jagers.
In totaal gingen dus op 18 september 135 toestellen verloren.

19-09-1944
De USAAF verloor 1 B-17, 9 jagers en 7 C-47 kisten.
De RAF verloor 13 Stirlings e.d., 2 Mosquito’s en 1 Mustang.
De Luftwaffe verloor 10 jagers.
In totaal gingen dus op 19 september 43 toestellen verloren.

20-09-1944
De USAAF verloor 2 B-17 kisten, 7 jagers en 2 C-47 toestellen.De RAF verloor 11 Stirlings, 2 Lancasters, 5 Albemarle en 4 Spitfires.
De Luftwaffe verloor 4 jagers.
In totaal gingen dus op 20 september 37 kisten verloren.

21-09-1944
De USAAF verloor 2 B-24 en 19 jagers.
De RAF verloor 14 Stirlings, 35 C-47, 9 Albemarle, 2 Lancasters en 2 Typhoons.
De Luftwaffe verloor 32 vliegtuigen waarvan 21 jagers.
In totaal gingen dus op 21 september 115 vliegtuigen verloren.

22-09-1944
De USAAF verloor 3 B-17’s, 15 jagers en 5 C-47 toestellen.
De RAF verloor 2 Typhoons.
De Lutwaffe verloor 5 jagers.
In totaal gingen dus op 22 september 30 toestellen verloren.

23-09-1944
De USAAF verloor 1 B-17, 16 jagers en 4 C-47 toestellen.
De RAF verloor 9 Lancasters, 2 Halifaxes, 5 Stirlings, 16 jachtbommenwerpers, 2 C-47 toestellen en 1 Albemarle.
De Luftwaffe verloor 9 jagers.
In totaal gingen dus op 23 september 65 vliegtuigen verloren.

24-09-1944
De USAAF verloor 10 jagers.
De RAF verloor 1 Mosquito, 1 C-47 en 1 jager.
De Luftwaffe verloor 4 jagers.
In totaal gingen dus op 24 september 17 vliegtuigen verloren.

O.a. Jacques de Vos uit Gent wees nog eens op de geleden verliezen buiten het operatie-gebied van Market Garden, nl. de aanvliegroutes o.a. via België en de Noordzee. Al met al wellicht een begin met deze gegevens om de zaak verder uit te diepen.

Natuurlijk gaat het gesprek ook tijdens de lunch over de luchtoorlog. En de dames hadden het waarschijnlijk over de dure koffieprijzen! (SGLO – Archive)

Natuurlijk gaat het gesprek ook tijdens de lunch over de luchtoorlog. En de dames hadden het waarschijnlijk over de dure koffieprijzen! (SGLO – Archive)

Hierna was het lunchtijd en na een drankje naar keus of een ( goede sherry) kreeg ons hele gezelschap in een aparte ruimte een geweldige (Amerikaanse) lunch voorgeschoteld. Om maar even iets te noemen: koffie, biefstuk, stokbrood, roomijs e.d. Het was voortreffelijk verzorgd. Het geplande filmprogramma na de lunch leidde er toe dat enigszins van het tijdschema moest worden afgeweken, maar een dankbaar publiek verveelde zich beslist niet bij het getoonde; in verband met de beschikbare tijd moesten we twee films nog “ingeblikt” laten!

De “Actua-kalender” bewoog zich o.a. op het terrein van het bezoek van de 8th AF naar Holland (juli 1978), de activiteiten in Groesbeek op 17 september, wat komende jubileum van de KLu en een afsluiting met wat vakliteratuur. Omdat boekennieuws altijd welkom is bij onze leden, lieten we dit onderdeel ook de revue passeren, weer leuk gepresenteerd door A.P. de Jong.

Intussen wees de klok al weer kwart over vier aan het laatste deel van deze landelijke bijeenkomst was gewijd aan een algemene rondvraag. Zo stelde ons lid, de heer de Bruin uit Engeland aan de rode dat hij contact had gehad met wat Engelse uitgevers. Deze hadden hem medegedeeld erg ‘teleurgesteld’ te zijn over het feit dat hun boeken (en we beperken ons dan maar tot luchtvaartboeken) in Nederland voor enorm hoge prijzen ten verkoop worden aangeboden. de heer de Bruin stelde dan ook vast (mede als advies aan de leden) dat het veel voordeliger is om rechtstreeks in Engeland te bestellen. Betaling kan veelal heel gemakkelijk geschieden per giro. Aan het einde van de bijeenkomst bood uw redacteur, mede namens de andere leden van de bestuurscommissie en achterban, een boek aan Captain Peck, PR-officier van Camp New Amsterdam; een ander boek was bestemd voor zijn voortreffelijke assistente, mej. Boom. Rond half zes bleven nog slechts twee oud-RAF vliegers achter; zij hadden elkaar jaren niet gezien en dan weet je hoe dat gaat…

Als blijk van waardering voor de goede zorgen krijgt Captain Peck (rechts) een boek over de RAF overhandigd. Links op de foto A.P. de Jong. In het midden Kwik. (SGLO – Archive)

Als blijk van waardering voor de goede zorgen krijgt Captain Peck (rechts) een boek over de RAF overhandigd. Links op de foto A.P. de Jong. In het midden Kwik. (SGLO – Archive)

Captain Peck en Mej. Boom
Een apart hoofdstukje m.b.t. onze dag op Soesterberg. Langs deze weg menen wij zeker namens alle deelnemers te spreken als wij stellen dat we op voortreffelijke wijze onthaald zijn bij onze Amerikaanse vrienden op Camp New Amsterdam. In dit verband moeten we vooral ook noemen de namen van Captain Peck en zijn assistente mej. Boom. De hele dag door waren zij beschikbaar om ons terzijde te staan, zij hebben de lunch geregeld, niets was ze te veel om ons van dienst te zijn; denk bijvoorbeeld om de begeleiding tijdens het filmprogramma.

Een gezellig onderonsje tussen Captain Peck, onze A.P. de Jong en Mej. Boom(SGLO – Archive)

Een gezellig onderonsje tussen Captain Peck, onze A.P. de Jong en Mej. Boom(SGLO – Archive)

Dat alle deelnemers nadien duidelijk hebben laten merken dat ze zich voor de volgende bijeenkomst voor 100% het liefst op Soesterberg zouden willen concentreren, is niet vreemd aan die gastvrijheid van Captain Peck c.s.

Met veel genoegen zien wij dan ook terug op zaterdag 3 september at Capt New Amsterdam. “Soesterberg” wordt hartelijk bedankt. en we komen er graag terug als het mogelijk is!

Wg. Bestuurscommissie Bulletin 1939-1945


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.