Deze schrijfwijzer is een handleiding bij het schrijven van artikelen voor Bulletin Air War 1939-1945. Het geeft houvast aan de schrijvers en redactie, terwijl het ook zorgt voor een zoveel mogelijk uniforme uitvoering van de teksten in het Bulletin.

Artikelen
Artikelen in Bulletin Air War 1939-1945 worden in principe geschreven in het Nederlands. Citaten mogen ook in een andere taal vermeld worden. Ze worden vertaald in een eindnoot als ze niet in de Engelse of Duitse taal zijn. Volg voor de Nederlandse taal het Groene Boekje (de Woordenlijst van de Nederlandse Taal) en de meest recente uitgave van de Van Dale (ook digitaal te raadplegen). De website van Onze Taal geeft ook goede adviezen, kijk op https://onzetaal.nl/taaladvies/zoek-spelling/

Aanleveren tekst

 • Schrijf kort en bondig;
 • Schrijf in het Nederlands;
 • Platte tekst aanleveren zonder opmaak en foto’s;
 • Tekst digitaal aanleveren, bij voorkeur in een Word-document;
 • Gebruik de spatiebalk niet om uit te lijnen, maar gebruik daarvoor de ‘Tab’-toets;
 • Schrijf bij voorkeur in de derde persoon; hij/zij/het (dus niet in de eerste persoon of wij/ik vorm);
 • Voer voor het inleveren een aantal simeppele controles uit in Word;
 • Spellingscontrole F7;
 • Aanwezigheid dubbele spaties;
 • Check de juiste schrijfwijze van vliegtuigtypen, rangen, etc.;
 • Lees het eigen verhaal, voor het verzenden, nog eens rustig en aandachtig door als laatste check en / of laat het door een andere lezer beoordelen.

Opmaak van het Bulletin
Met toestemming van de redactie mag een artikel ook opgemaakt worden aangeleverd. Neem hierover eerst contact op met de redactie van het bulletin.

De opmaakregels zijn:

Titel gecentreerd, vet, puntgrootte 16
Schrijver gecentreerd, vet, puntgrootte 14
Tussenkopjes gecentreerd, vet, puntgrootte 12
Tekst puntgrootte 10, regelafstand 1,5, tekst uitvullen
Lettertype Arial, bij voorkeur in Word
Controletaal Nederlandse
Fotobijschriften puntgrootte 9, regelafstand 1,5, lettertype Arial, uitvullen

Een overzicht met voorbeelden van de schrijfwijze van veel gebruikte termen in de militaire luchtvaart uit de Tweede Wereldoorlog is bij de redactie beschikbaar.

Voet- of eindnoten
Eindnoten los aanleveren, puntgrootte 8, regelafstand 1,5, lettertype Arial, uitvullen.
De verwijzing naar een noot aan het eind van een zin plaatsen, direct na de punt. Dus zonder spatie na de punt.

Illustraties

 • Foto’s en/of documenten in de hoogst mogelijke resolutie aanleveren (bij voorkeur minstens 300dpi);
 • Foto’s en/of documenten als afzonderlijk bestand aanleveren;
 • Geef in de tekst aan waar de foto’s / documenten geplaatst moete nworden, door in de tekst op een blanco regel te vermelden <>;
 • Houd er rekening mee dat kleurenfoto’s zwart-wit worden weergegeven (verlies details);
 • Vermeld bij elke foto/afbeelding een bronvermelding die is goedgekeurd en zo oorspronkelijk mogelijk;

Bronnen

 • De auteur van een artikel is verantwoordelijk voor de correcte bronvermelding, bronnen moeten daarom zo goed mogelijk en compleet worden aangeleverd;
 • Vermeld de url van websites zonder “Hyperlink” in de tekst. Webadres uitschrijven en onderstrepen;
 • Literatuurvermelding boeken als volgt; initialen en achternaam auteur(s) of (eind)redacteur(s), volledige titel (cursief), plaats en jaar van uitgave, pagina. Bij meer dan drie auteurs vermelden: e.a. (en anderen). Dus: L. de Vos, Strategie & Tactiek. Inleiding tot de moderne krijgsgeschiedenis, Leuven, 2006, 84;
 • Literatuurvermelding tijdschriften als volgt; initialen en achternaam auteur(s) of (eind)redacteur(s), volledige titel tussen aanhalingstekens (rechtop), titel tijdschrift (cursief), nummer en jaar (laatste tussen haken), pagina. Bij meer dan drie auteurs vermelden: e.a. (en anderen). Dus: H. Talen, ‘Vleugels boven Volkel Nr. 10, Zwaar Weer op komst (2), in: Bulletin Air War 1939-1945, nr. 401 (2020), 9 e.v.

Tenslotte
De redactie behoudt zich het recht voor artikelen niet te plaatsen, dan wel te redigeren of in te korten. De te plaatsen versie van het artikel wordt aan de auteur voorgelegd, de eindverantwoording voor een artikel berust geheel bij de auteur. De redactie neemt geen verantwoordelijkheid voor de betrouwbaarheid van de tekst. Evenmin houdt plaatsing van een artikel in dat de redactie de mening van de auteur onderschrijft. Bijdragen ‑ ook eventueel door niet-leden ‑ mogen niet strijdig zijn met de voorwaarden van het lidmaatschap, zoals gepubliceerd op de SGLO-website onder het kopje ‘membership’. Wij hopen veel boeiende artikelen van de SGLO-leden te ontvangen en gaan er van uit dat deze schrijfwijzer daar een bijdrage aan levert.

Bestuurscommissie SGLO
april 2020

 

 

Term Schrijfwijze Voorbeeld & toelichting
Rangen Brits, Duits en Amerikaans Recht geschreven en met hoofdletter Oberleutnant, Flying Officer, Second Lieutenant
Vliegende eenheden Recht geschreven met een lidwoord ervoor de Geschwaderstab van het Jagdgeschwader 54,
de II./KG 2,
het 235 Squadron,
de 359th Fighter Group,
de 4. Staffel, de II. Gruppe.

Bij Duitse eenheden een spatie tussen afkorting en hun cijfer:
JG 2, NJG 1. Dus niet JG2, NJG1.

Na Gruppe of Staffel een punt: 2./KG 4, III./KG 2 en niet 2/KG 4
of III/KG 2.

Functiebenaming Recht geschreven met hoofdletter Gruppenkommandeur, Flight Commander, Staffelkapitän
Termen Cursief geschreven Bauleitung, Abwurfmunition, Fliegerhorst, Intruder
Namen van hotels ed. Cursief geschreven Hotel Bosch van Bredius
Scheepsnamen Cursief geschreven H.M.S. Ark Royal, Hr.Ms. Sumatra
Krijgsmachtdelen Recht geschreven Luftwaffe, USAAF, RAF, Wehrmacht, Kriegsmarine
Krijgsmachtonderdelen Recht geschreven Second Tactical Air Force, 8th Army Air Force, Fighter Command, Coastal Command
Vliegtuignamen Brits en Amerikaans Recht geschreven Blenheim, Spitfire, Lancaster, Halifax, Thunderbolt. Met als uitvoering Mk XI (Brits).
Vliegtuignamen Duits Recht geschreven Voorts bij Duitse vliegtuigtypen: eerste letter in kapitaal, tweede letter in onderkast (ongeacht of de
fabriek uit twee vennoten bestond, bijvoorbeeld Focke en Achgelis, Blohm en Voss). Het wordt dan
Fa, Bv, Fw, Bf etc. Na deze combinatie een spatie, gevolgd door het cijfer: bijv. Ju 88.

Eventuele toevoegingen meteen erachter zonder spatie: Bf 110D, Ju 88G-6, of nog verder uitgewerkt
Bf 109G-10/R2.

Bij Messerschmitt de aanduiding Bf alleen gebruiken bij de Bf 109 en Bf 110. Daarna worden alle vliegtuigtypen geschreven met Me. Het wordt dus Me 210, Me 410, Me 163.

Indien nodig kan in de lopende tekst worden verhelderd wat de functie van de variant was; ‘een Ju 88A bommenwerper’, of ‘een Ju 88C nachtjager’, ‘een Ju 88D verkenner’, ‘een Fw 190A jachtvliegtuig’, of ‘een Fw 190F jachtbommenwerper’ (etc.).

Vliegtuignamen Nederlands Recht geschreven Fokker D-XXI, Koolhoven FK-51
Citaten Nederlands Recht geschreven met enkele aanhalingsteken (apo’s).
Citaten andere taal Cursief geschreven met apo’s.
Operaties en luchtslagen Cursief geschreven Blitz, Battle of Britain (Slag om Engeland niet cursief) Operatie Donnerkeil, Operatie Steinbock
Serienummers Luftwaffe Recht, afgekort en met punt en spatie zonder haakjes Wnr. 3456 (Dit is de voorkeurs schrijfwijze. In het Duits zijn daar zes mogelijkheden voor.)
Codeletters Luftwaffe Recht, zonder hoofdletter en tussen apo’s met de rompcode ‘weisse 2’,
met de rompcode ‘schwarze 4’,
met de rompcode ‘4H+FG’
V-wapens Recht met punt V.1 en V.2
Serienummers RAF Recht en aan elkaar J8654, AD412
Codeletters RAF Recht en tussen apo’s ‘3W-Z’ , ‘NJ-P’
Luftwaffe radarstellingen, operatiecentra etc. Cursief zonder apo’s radarstelling Hamster, Operatiecentrum Diogenes
Luftwaffe Flak aanduiding in centimers 8,8 centimeter, 3,7 centimeter,
2 centimeter
Vliegveldcommando’s Recht geschreven Fliegerhorstkommando XYZ Deelen
Functies van vliegtuigbemanningen Recht geschreven In de originele benaming

Functies:

Royal Air Force Luftwaffe USAAF
Pilot Flugzeugführer Captain
Navigator Beobachter Co-Pilot
Bomb aimer Beobachter Navigator
Wireless Operator / Air Gunner Bordfunker Left Waist Gunner
Air Gunner Bordschütze Right Waist Gunner
Flight Engineer Bordmechaniker Tail Gunner